Dṳ̀ng-sĭng dêng-hióng hiĕk dăng-dăng

Tiéu gáu: īng-dô̤, sìng-tō̤

Â-dā̤ gì só-gé̤ṳ ké̤ṳk ká̤-chṳ̄ (cashed) guó, sèng siŏh huòi huăng-sĭng gì sì-găng sê 2018 nièng 2 nguŏk 16 hô̤ (B5) 06:10.

以下顯示從第 1 筆至第 50 筆中的 50 筆結果:

Káng (sèng 50 hâung) (â 50 hâung) (20 | 50 | 100 | 250 | 500).

 1. Aksu Dê-kṳ̆ →‎ Aksu
 2. Alexander Dâi-dá̤ →‎ Ā-lĭk-săng-dâi Dâi-dá̤
 3. Alexandros 3-sié →‎ Ā-lĭk-săng-dâi Dâi-dá̤
 4. Alexandros Dâi-dá̤ →‎ Ā-lĭk-săng-dâi Dâi-dá̤
 5. Altay Dê-kṳ̆ →‎ Altay (dê-kṳ̆)
 6. Alxa-mèng →‎ Alxa
 7. Animal →‎ Dông-ŭk
 8. Animalia →‎ Dông-ŭk
 9. Aral-chê →‎ Aral (Sĭng-giŏng)
 10. Aves →‎ Cēu
 11. Banguapedia →‎ Bànguâpedia
 12. Bayannur-chê →‎ Bayannur
 13. Bayingolin Mūng-gū Cê̤ṳ-dê-ciŭ →‎ Bayingolin
 14. Benedictus 16-sié →‎ Gáu-huòng Benedictus 16-sié
 15. Biēng-hók →‎ Bì-bà-dâu-giék
 16. Bortala Mūng-gū Cê̤ṳ-dê-ciŭ →‎ Bortala
 17. Brazil →‎ Bă-să̤
 18. Buàng-gīng-chê →‎ Buàng-gīng
 19. Buò-chèng →‎ Buò-dièng
 20. Buò-cáik →‎ Ngô-nguŏk-cáik
 21. Buò-dièng-chê →‎ Buò-dièng
 22. Buò-dièng-nè̤ng →‎ Hĭng-huá-nè̤ng
 23. Buò-siĕng-nè̤ng →‎ Hĭng-huá-nè̤ng
 24. Buò-siĕng-uâ →‎ Buò-siĕng-ngṳ̄
 25. Buò-sìng →‎ Bù-sìng
 26. Buō-sìng →‎ Bù-sìng
 27. Buōng-kă̤-chê →‎ Buōng-kă̤
 28. Bà-lùng-sùng →‎ Lùng-sùng
 29. Bàng-hâ →‎ Chiĕk
 30. Báe̤k →‎ Báe̤k-sié
 31. Báe̤k-dâi →‎ Báe̤k-gĭng Dâi-hŏk
 32. Báe̤k-dŭng-chê →‎ Báe̤k-dŭng
 33. Báe̤k-hàng →‎ Dièu-siēng Mìng-ciō-ciō-ngiê Ìng-mìng Gê̤ṳng-huò-guók
 34. Báe̤k-hāi-chê →‎ Báe̤k-hāi (chê)
 35. Báe̤k-sóng →‎ Sóng-dièu
 36. Báe̤k Gĭ-dī →‎ Báe̤k Gṳ̆-bī-lô Tū-ī-gì Gê̤ṳng-huò-guók
 37. Báe̤k Gĭ-dī Tū-ī-gì Gê̤ṳng-huò-guók →‎ Báe̤k Gṳ̆-bī-lô Tū-ī-gì Gê̤ṳng-huò-guók
 38. Báe̤k Ái-ī-làng →‎ Báe̤k Ireland
 39. Báh-sáik-chê →‎ Báh-sáik
 40. Bái-lĕ̤k →‎ Lā̤-bái-lĕ̤k
 41. Bái-ngô →‎ Lā̤-bái-ngô
 42. Bái-nê →‎ Lā̤-bái-nê
 43. Bái-sé →‎ Lā̤-bái-sé
 44. Bái-săng →‎ Lā̤-bái-săng
 45. Bái-ék →‎ Lā̤-bái-ék
 46. Báik-cà̤ →‎ Báik-cá̤
 47. Báik-lìng →‎ Berlin
 48. Báik-lăk-dù →‎ Platon
 49. Báik-nguŏk sĕk-ngô →‎ Báik-nguŏk-cáik
 50. Báik-sáik →‎ Báh-sáik

Káng (sèng 50 hâung) (â 50 hâung) (20 | 50 | 100 | 250 | 500).