Ī-suói-ā Cṳ̆

Chók-cê̤ṳ Wikipedia

Ī-suói-ā Cṳ̆ (以賽亞書, dōi-siā: Isa.) sê Ià-sŭ-gáu Gô-iók Séng-gĭng Dâi-sĭng-dĭ-cṳ̆ gì guóng, gé-lṳ̆k gé-lṳ̆k Dáik-géu gì dâi-gié.

Nguôi-buô lièng-giék[Siŭ-gāi | Gāi nguòng-mā]