跳至內容

Iók-cṳ̆-ā Gé

Chók-cê̤ṳ Wikipedia

Iók-cṳ̆-ā Gé (約書亞記, dōi-siā: Ic.) sê Ià-sŭ-gáu Gô-iók Séng-gĭng Lĭk-sṳ̄-cṳ̆ gì guóng, gé-lṳ̆k gé-lṳ̆k Dáik-géu gì dâi-gié.

Nguôi-buô lièng-giék

[Siŭ-gāi | Gāi nguòng-mā]