Iók-ngī Cṳ̆

Chók-cê̤ṳ Wikipedia

Iók-ngī Cṳ̆ (約耳書, dōi-siā: Ing.) sê Ià-sŭ-gáu Gô-iók Séng-gĭng Siēu-sĭng-dĭ-Cṳ̆ gì guóng, gé-lṳ̆k gé-lṳ̆k Dáik-géu gì dâi-gié.

Nguôi-buô lièng-giék[Siŭ-gāi | Gāi nguòng-mā]