Iók-báik Cṳ̆

Chók-cê̤ṳ Wikipedia

Iók-báik Cṳ̆ (約百書, dōi-siā: Ib.) sê Ià-sŭ-gáu Gô-iók Séng-gĭng Sĭ-gŏ-dĭ-hié-cṳ̆ gì guóng, gé-lṳ̆k gé-lṳ̆k Dáik-géu gì dâi-gié.

Nguôi-buô lièng-giék[Siŭ-gāi | Gāi nguòng-mā]