Sê̤ṳ-sṳ-gé

Lài-nguòng: Wikipedia
Tiéu gáu: īng-dô̤sìng-tō̤
Gô-iók Séng-gĭng
Mò̤-să̤ Ngô-gĭng
  1 Cháung-sié-gé
  2 Chók-Ăi-gĭk-gé
  3 Lé-ê-gé
  4 Mìng-só-gé
  5 Sĭng-mêng-gé
Lĭk-sṳ̄-cṳ̆
  6 Iók-cṳ̆-ā-gé
  7 Sê̤ṳ-sṳ-gé
  8 Lô-dáik-gé
  9 Sák-mū-ngī-gé-cièng-cṳ̆
 10 Sák-mū-ngī-gé-hâiu-cṳ̆
 11 Liĕk-uòng-gé-liŏk Siông
 12 Liĕk-uòng-gé-liŏk Hâ
 13 Lăk-dâi-cé-liŏk Siông
 14 Lăk-dâi-cé-liŏk Hâ
 15 Ī-sê̤ṳ-lá-cṳ̆
 16 Nà̤-hĭ-mī-cṳ̆
 17 Ī-sê̤ṳ-táik-cṳ̆
Sĭ-gŏ-dĭ-hié-cṳ̆
 18 Iók-báik-cṳ̆
 19 Sĭ-piĕng
 20 Cĭng-ngiòng
 21 Diòng-dô-cṳ̆
 22 Ngā-gŏ-cṳ̆
Dâi-sĭng-dĭ-cṳ̆
 23 Ī-suói-ā-cṳ̆
 24 Ià-lé-mī-cṳ̆
 25 Ià-lé-mī-ăi-gŏ̤
 25 Ī-să̤-giék
 26 Dáng-ī-lī
sēu-sĭng-dĭ-Cṳ̆
 27 Hŏ̤-să̤-cṳ̆
 28 Iók-ngī-cṳ̆
 29 Ā-mò̤-sê̤ṳ-cṳ̆
 30 Ŏ̤-bă-dī-ā-cṳ̆
 31 Iók-nā-cṳ̆
 32 Mī-giă-cṳ̆
 33 Nā-ŭng-cṳ̆
 34Hăk-bă-gók-cṳ̆
 35 Să̤-huăng-ngā-cṳ̆
 36 Hăk-gĭ-cṳ̆
 37 Sák-gā-lé-ă-cṳ̆
 38 Mā-lăk-gĭ-cṳ̆

Sê̤ṳ-sṳ-gé (士師記) sê Ià-sŭ-gáu Gô-iók Séng-gĭng Lĭk-sṳ̄-cṳ̆ gì guóng, gé-lṳ̆k gé-lṳ̆k Dáik-géu gì dâi-gié.

Nguôi-buô lièng-giék[Siŭ-gāi | Gāi nguòng-mā]