Dòng hiĕk

跳至導覽 跳至搜尋

以下顯示從第 1 筆至第 50 筆中的 50 筆結果:

Káng (sèng 50 hâung) (â 50 hâung) (20 | 50 | 100 | 250 | 500).

 1. sṳ̄) ‎Kuóh-dà̤ ‎[37,280 cê-ciék]
 2. sṳ̄) ‎Hók-ciŭ-uâ ‎[35,663 cê-ciék]
 3. sṳ̄) ‎艦隊收藏 ‎[27,103 cê-ciék]
 4. sṳ̄) ‎Liù-giù-guók ‎[26,166 cê-ciék]
 5. sṳ̄) ‎元素週期表 ‎[25,669 cê-ciék]
 6. sṳ̄) ‎Hók-ciŭ-uâ ĭng-ông hiê-tūng ‎[23,197 cê-ciék]
 7. sṳ̄) ‎曲蹄 ‎[21,010 cê-ciék]
 8. sṳ̄) ‎國際標準書號 ‎[20,564 cê-ciék]
 9. sṳ̄) ‎Bàng-uâ-cê ‎[19,163 cê-ciék]
 10. sṳ̄) ‎福州話音韻系統 ‎[17,309 cê-ciék]
 11. sṳ̄) ‎Guók-cié chiông-gì ‎[16,922 cê-ciék]
 12. sṳ̄) ‎琉球國 ‎[16,690 cê-ciék]
 13. sṳ̄) ‎Nguòng-só ciŭ-gĭ-biēu ‎[16,150 cê-ciék]
 14. sṳ̄) ‎赴戍登程口占示家人 ‎[14,467 cê-ciék]
 15. sṳ̄) ‎Dièu-siēng Buáng-dō̤ lĭk-sṳ̄ ‎[14,161 cê-ciék]
 16. sṳ̄) ‎Dŏ̤-giéng Sìng-mĭk Kiŏk-diòng-bēng: Sê̤ṳ-liĕk cĭ Cĕng ‎[13,419 cê-ciék]
 17. sṳ̄) ‎平話字 ‎[13,208 cê-ciék]
 18. sṳ̄) ‎Hók-gióng lĭk-sṳ̄ ‎[12,964 cê-ciék]
 19. sṳ̄) ‎國際象棋 ‎[12,332 cê-ciék]
 20. sṳ̄) ‎Hók-ciŭ Dâ̤-săng Dṳ̆ng-hŏk ‎[12,322 cê-ciék]
 21. sṳ̄) ‎Háng-cê ‎[11,620 cê-ciék]
 22. sṳ̄) ‎Ó̤-ciŭ ‎[11,069 cê-ciék]
 23. sṳ̄) ‎福州 ‎[10,807 cê-ciék]
 24. sṳ̄) ‎Siè ‎[10,726 cê-ciék]
 25. sṳ̄) ‎Ā-lá-báik cê-mō̤ ‎[10,529 cê-ciék]
 26. sṳ̄) ‎Gĭ-dók-gáu ‎[10,378 cê-ciék]
 27. sṳ̄) ‎Hók-ciŭ ‎[10,273 cê-ciék]
 28. sṳ̄) ‎2016年中國大陸網民「出征」Facebook事件 ‎[10,266 cê-ciék]
 29. sṳ̄) ‎Lò̤-nguòng ‎[10,088 cê-ciék]
 30. sṳ̄) ‎Sĕk Gái ‎[9,851 cê-ciék]
 31. sṳ̄) ‎Swadesh hŏk-sĭng-sṳ̀ liĕk-biēu ‎[9,824 cê-ciék]
 32. sṳ̄) ‎Ái ‎[9,555 cê-ciék]
 33. sṳ̄) ‎斯瓦迪士核心詞列表 ‎[9,539 cê-ciék]
 34. sṳ̄) ‎Mìng-âu ‎[9,485 cê-ciék]
 35. sṳ̄) ‎Mìng-dĕ̤ng-ngṳ̄ ‎[9,419 cê-ciék]
 36. sṳ̄) ‎Oganesson ‎[9,317 cê-ciék]
 37. sṳ̄) ‎Ngù-ngṳ̄ ‎[9,207 cê-ciék]
 38. sṳ̄) ‎Mìng-kiŏk ‎[9,155 cê-ciék]
 39. sṳ̄) ‎福州第三中學 ‎[9,018 cê-ciék]
 40. sṳ̄) ‎ISO 639-1 ‎[8,927 cê-ciék]
 41. sṳ̄) ‎Ó̤-muòng ‎[8,921 cê-ciék]
 42. sṳ̄) ‎Báe̤k-gĭng Dâi-hŏk ‎[8,863 cê-ciék]
 43. sṳ̄) ‎Hĭ-Pŏ̤ Ciéng-cĕng ‎[8,678 cê-ciék]
 44. sṳ̄) ‎維克多·雨果 ‎[8,630 cê-ciék]
 45. sṳ̄) ‎敆末日做什乇?有閒無?來拯救會使𣍐? ‎[8,425 cê-ciék]
 46. sṳ̄) ‎Báe̤k-gĭng ‎[8,405 cê-ciék]
 47. sṳ̄) ‎朝鮮半島歷史 ‎[8,319 cê-ciék]
 48. sṳ̄) ‎Chĭng-dièu ‎[8,140 cê-ciék]
 49. sṳ̄) ‎閩東語 ‎[7,969 cê-ciék]
 50. sṳ̄) ‎Mìng-dièu ‎[7,955 cê-ciék]

Káng (sèng 50 hâung) (â 50 hâung) (20 | 50 | 100 | 250 | 500).