Gô-iók Séng-gĭng

Chók-cê̤ṳ Wikipedia
(Iù Gô-iók dêng-hióng lì gì)
跳至導覽 跳至搜尋

Gô-iók Séng-gĭng (舊約聖經) siàng-cṳ̆ găh Ià-sŭ chók-sié cĭ sèng, sê Iù-tái-gáu Hĭ-báik-lài Séng-gĭng gì ciō-iéu buô-hông, iâ sê Ià-sŭ-gáu Séng-gĭng gì sèng buáng buô-hông. Sĭng-gáu gì Gô-iók Séng-gĭng gê̤ṳng-cūng ô 39 guóng.

Entire Tanakh scroll set.png

Mŭk-liŏh[Siŭ-gāi | Gāi nguòng-mā]

Hŭng-lôi Bàng-uâ-cê Háng-cê Ĭng-ùng
Mò̤-să̤-ngô-gĭng Cháung-sié-gé 創世記 Genesis
Chók-Ăi-gĭk-gé 出埃及記 Exodus
Lé-ê-gé 利未記 Leviticus
Mìng-só-gé 民數記 Numbers
Sĭng-mêng-gé 申命記 Deuteronomy
Lĭk-sṳ̄-cṳ̆ Iók-cṳ̆-ā-gé 約書亞記 Joshua
Sê̤ṳ-sṳ-gé 士師記 Judges
Lô-dáik-gé 路得記 Ruth
Sák-mū-ngī-gé-cièng-cṳ̆ 撒母耳記前書 1 Samuel
Sák-mū-ngī-gé-hâiu-cṳ̆ 撒母耳記後書 2 Samuel
Liĕk-uòng-gé-liŏk Siông 列王記錄上 1 Kings
Liĕk-uòng-gé-liŏk Hâ 列王記錄下 2 Kings
Lăk-dâi-cé-liŏk Siông 歷代志錄上 1 Chronicles
Lăk-dâi-cé-liŏk Hâ 歷代志錄下 2 Chronicles
Ī-sê̤ṳ-lá-cṳ̆ 以士拉書 Ezra
Nà̤-hĭ-mī-cṳ̆ 尼希米書 Nehemiah
Ī-sê̤ṳ-táik-cṳ̆ 以士帖書 Esther
Sĭ-gŏ-dĭ-hié-cṳ̆ Iók-báik-cṳ̆ 約伯書 Job
Sĭ-piĕng 詩篇 Psalms
Cĭng-ngiòng 箴言 Proverbs
Diòng-dô-cṳ̆ 傳道書 Ecclesiastes
Ngā-gŏ-cṳ̆ 雅歌書 Song of Songs
Dâi-sĭng-dĭ-cṳ̆ Ī-suói-ā-cṳ̆ 以賽亞書 Isaiah
Ià-lé-mī-cṳ̆ 耶利米書 Jeremiah
Ià-lé-mī-ăi-gŏ̤ 耶利米哀歌 Lamentations
Ī-să̤-giék 以西結 Ezekiel
Dáng-ī-lī 但以理 Daniel
Siēu-sĭng-dĭ-Cṳ̆ Hŏ̤-să̤-cṳ̆ 訶西書 Hosea
Iók-ngī-cṳ̆ 約珥書 Joel
Ā-mò̤-sê̤ṳ-cṳ̆ 亞摩士書 Amos
Ŏ̤-bă-dī-ā-cṳ̆ 阿巴底亞書 Obadiah
Iók-nā-cṳ̆ 約拿書 Jonah
Mī-giă-cṳ̆ 米迦書 Micah
Nā-ŭng-cṳ̆ 拿溫書 Nahum
Hăk-bă-gók-cṳ̆ 哈巴谷書 Habakkuk
Să̤-huăng-ngā-cṳ̆ 西番雅書 Zephaniah
Hăk-gĭ-cṳ̆ 哈基書 Haggai
Sák-gā-lé-ă-cṳ̆ 撒賈利亞書 Zechariah
Mā-lăk-gĭ-cṳ̆ 瑪拉基書 Malachi