Guó-dô gĭng-sṳ̆k

Lài-nguòng: Wikipedia
Tiéu gáu: īng-dô̤sìng-tō̤

Guó-dô gĭng-sṳ̆k (過渡金屬) sê cī diŏh nguòng-só ciŭ-gĭ-biēu diē-sié d kṳ̆ gì gĭng-sṳ̆k, ék-buăng cī 3 cŭk gáu 12 cŭk gì nguòng-só.