Cūi-ngṳ̀ng

Chók-cê̤ṳ Wikipedia

Chăng-kō̤ Mìng-dĕ̤ng-ngṳ̄ Háng-cê gì bēng-buōng. / 參考閩東語漢字其版本。


Cūi-ngṳ̀ng   80Hg
Kĭng(gì-tă hĭ-gĭng-sṳ̆k)
Hâi(hĭ-iū ké-tā̤)
Lī (gĭng-sṳ̆k)(giĕng-gĭng-sṳ̆k)
Pì (gĭng-sṳ̆k)(giĕng-tū gĭng-sṳ̆k)
Bèng(lôi-gĭng-sṳ̆k)
Táng(gì-tă hĭ-gĭng-sṳ̆k)
Dâng(gì-tă hĭ-gĭng-sṳ̆k)
Iōng(gì-tă hĭ-gĭng-sṳ̆k)
Hók (nguòng-só)(lū-só)
Neon(hĭ-iū ké-tā̤)
Năk(giĕng-gĭng-sṳ̆k)
Mī (gĭng-sṳ̆k)(giĕng-tū gĭng-sṳ̆k)
Lé̤ṳ(bìng-gĭng-sṳ̆k)
Sĭk (nguòng-só)(lôi-gĭng-sṳ̆k)
Lìng (nguòng-só)(gì-tă hĭ-gĭng-sṳ̆k)
Liù-uòng(gì-tă hĭ-gĭng-sṳ̆k)
Lṳ̆k (nguòng-só)(lū-só)
Ā (nguòng-só)(hĭ-iū ké-tā̤)
Gák (gĭng-sṳ̆k)(giĕng-gĭng-sṳ̆k)
Gái (gĭng-sṳ̆k)(giĕng-tū gĭng-sṳ̆k)
Scandium(guó-dô gĭng-sṳ̆k)
Titanium(guó-dô gĭng-sṳ̆k)
Vanadium(guó-dô gĭng-sṳ̆k)
Gáuk (gĭng-sṳ̆k)(guó-dô gĭng-sṳ̆k)
Mâing (gĭng-sṳ̆k)(guó-dô gĭng-sṳ̆k)
Tiék(guó-dô gĭng-sṳ̆k)
Gū (gĭng-sṳ̆k)(guó-dô gĭng-sṳ̆k)
Ngiĕk(guó-dô gĭng-sṳ̆k)
Dè̤ng(guó-dô gĭng-sṳ̆k)
Ā-iòng(guó-dô gĭng-sṳ̆k)
Gallium(bìng-gĭng-sṳ̆k)
Germanium(lôi-gĭng-sṳ̆k)
Piĕ (nguòng-só)(lôi-gĭng-sṳ̆k)
Să̤ (gó-tā̤)(gì-tă hĭ-gĭng-sṳ̆k)
Chéu (nguòng-só)(lū-só)
Káik (nguòng-só)(hĭ-iū ké-tā̤)
Rubidium(giĕng-gĭng-sṳ̆k)
Strontium(giĕng-tū gĭng-sṳ̆k)
Yttrium(guó-dô gĭng-sṳ̆k)
Zirconium(guó-dô gĭng-sṳ̆k)
Niobium(guó-dô gĭng-sṳ̆k)
Mŭk (gĭng-sṳ̆k)(guó-dô gĭng-sṳ̆k)
Technetium(guó-dô gĭng-sṳ̆k)
Ruthenium(guó-dô gĭng-sṳ̆k)
Rhodium(guó-dô gĭng-sṳ̆k)
Bă (gĭng-sṳ̆k)(guó-dô gĭng-sṳ̆k)
Ngṳ̀ng(guó-dô gĭng-sṳ̆k)
Gáik (gĭng-sṳ̆k)(guó-dô gĭng-sṳ̆k)
Indium(bìng-gĭng-sṳ̆k)
Sék(bìng-gĭng-sṳ̆k)
Dà̤ (gĭng-sṳ̆k)(lôi-gĭng-sṳ̆k)
Dá̤ (nguòng-só)(lôi-gĭng-sṳ̆k)
Diēng(lū-só)
Să̤ (ké-tā̤)(hĭ-iū ké-tā̤)
Caesium(giĕng-gĭng-sṳ̆k)
Barium(giĕng-tū gĭng-sṳ̆k)
Lanthanum(lanthanum-hiê)
Cerium(lanthanum-hiê)
Praseodymium(lanthanum-hiê)
Neodymium(lanthanum-hiê)
Promethium(lanthanum-hiê)
Samarium(lanthanum-hiê)
Europium(lanthanum-hiê)
Gadolinium(lanthanum-hiê)
Terbium(lanthanum-hiê)
Dysprosium(lanthanum-hiê)
Holmium(lanthanum-hiê)
Erbium(lanthanum-hiê)
Thulium(lanthanum-hiê)
Ytterbium(lanthanum-hiê)
Lutetium(lanthanum-hiê)
Hafnium(guó-dô gĭng-sṳ̆k)
Tantalum(guó-dô gĭng-sṳ̆k)
Ŭ (gĭng-sṳ̆k)(guó-dô gĭng-sṳ̆k)
Rhenium(guó-dô gĭng-sṳ̆k)
Osmium(guó-dô gĭng-sṳ̆k)
Iridium(guó-dô gĭng-sṳ̆k)
Băh-gĭng(guó-dô gĭng-sṳ̆k)
Gĭng(guó-dô gĭng-sṳ̆k)
Cūi-ngṳ̀ng(guó-dô gĭng-sṳ̆k)
Thallium(bìng-gĭng-sṳ̆k)
Iòng (gĭng-sṳ̆k)(bìng-gĭng-sṳ̆k)
Bék (gĭng-sṳ̆k)(bìng-gĭng-sṳ̆k)
Polonium(bìng-gĭng-sṳ̆k)
Astatine(lū-só)
Radon(hĭ-iū ké-tā̤)
Francium(giĕng-gĭng-sṳ̆k)
Lòi (gĭng-sṳ̆k)(giĕng-tū gĭng-sṳ̆k)
Actinium(actinium-hiê)
Thorium(actinium-hiê)
Protactinium(actinium-hiê)
Iù (gĭng-sṳ̆k)(actinium-hiê)
Neptunium(actinium-hiê)
Plutonium(actinium-hiê)
Americium(actinium-hiê)
Curium(actinium-hiê)
Berkelium(actinium-hiê)
Californium(actinium-hiê)
Einsteinium(actinium-hiê)
Fermium(actinium-hiê)
Mendelevium(actinium-hiê)
Nobelium(actinium-hiê)
Lawrencium(actinium-hiê)
Rutherfordium(guó-dô gĭng-sṳ̆k)
Dubnium(guó-dô gĭng-sṳ̆k)
Seaborgium(guó-dô gĭng-sṳ̆k)
Bohrium(guó-dô gĭng-sṳ̆k)
Hassium(guó-dô gĭng-sṳ̆k)
Meitnerium(mâ̤ hiēu dĕk-séng)
Darmstadtium(mâ̤ hiēu dĕk-séng)
Roentgenium(mâ̤ hiēu dĕk-séng)
Copernicium(guó-dô gĭng-sṳ̆k)
Nihonium(mâ̤ hiēu dĕk-séng)
Flerovium(bìng-gĭng-sṳ̆k)
Moscovium(mâ̤ hiēu dĕk-séng)
Livermorium(mâ̤ hiēu dĕk-séng)
Tennessine(mâ̤ hiēu dĕk-séng)
Oganesson(mâ̤ hiēu dĕk-séng)
Cadimi

Cūi-ngṳ̀ng

Copernici
GĭngCūi-ngṳ̀ngTali
ngôi-guăng
ngṳ̀ng-sáik


cūi-ngṳ̀ng gì nguòng-cṳ̄ guŏng-puō
gái-huóng
miàng-cê·hù-hô̤·sê̤ṳ-só Cūi-ngṳ̀ng (hydrargyrum)·Hg·80
nguòng-só lôi-biék guó-dô gĭng-sṳ̆k
cŭk·ciŭ-gĭ·kṳ̆ 12·6·d
nguòng-cṳ̄-liông 200.59(2)
diêng-cṳ̄ bà̤-buó

[ Xe ] 4f14 5d10 6s2
2, 8, 18, 32, 18, 2

Cūi-ngṳ̀ng gì diêng cṳ̄ cèng (2, 8, 18, 32, 18, 2)
Cūi-ngṳ̀ng gì diêng cṳ̄ cèng (2, 8, 18, 32, 18, 2)
ŭk-lī séng-cék
ŭk-tái ĭk-tā̤
mĭk-dô̤ (ciék-gê̤ṳng sék-ŭng)
13.534 g·cm−3
iòng-diēng 234.32 K,-38.83 °C,-37.89 °F
bé-diēng 629.88 K,356.73 °C,674.11 °F
lìng-gái-diēng 1750 K, 172.00 MPa
iòng iĕk 2.29 kJ·mol−1
ké-huá iĕk 59.11 kJ·mol−1
bī-iĕk-ṳ̀ng 27.983 J·mol−1·K−1

cĭng-ké-ák

ák/Pa 1 10 100 1 k 10 k 100 k
ŭng/K 315 350 393 449 523 629
nguòng-cṳ̄ séng-cék
iōng-huá-tái 4 (HgF4), 2 (sĭng-góng), 1 (ā-góng)
(iŏk giĕng-séng)
diêng-hô-séng 2.00 (Pauling biĕu-dô)
diêng-liê-nèng

dâ̤ 1: 1007.1 kJ·mol−1
dâ̤ 2: 1810 kJ·mol−1

dâ̤ 3: 3300 kJ·mol−1
nguòng-cṳ̄ buáng-géng 151 pm
gê̤ṳng-gá buáng-géng 132±5 pm
Van der Waals buáng-géng 155 pm
gì-tă
cĭng-tā̤ giék-gáiu

săng-huŏng

Cūi-ngṳ̀ng ô săng-huŏng cĭng-tā̤ giék-gáiu
Cṳ̀-sê̤ṳ káung-cṳ̀-séng[1]
diêng-cū-lŭk (25 °C) 961n Ω·m
iĕk-dô̤-lŭk 8.30 W·m−1·K−1
pàng-dióng hiê-só (25 °C)60.4 µm·m−1·K−1
siăng-sók (ĭk-tā̤, 20 °C) 1451.4 m·s−1
CAS hô̤ 7439-97-6
có̤i ūng-diâng gì dùng-ôi-só


dùng-ôi-só hŭng-dô buáng-sŏi-gĭ huŏng-sék nèng-liôngMeV sāng-ŭk
194Hg ìng-cô̤ 444 nièng diêng-cṳ̄ buô-huó 0.040 194Au
195Hg ìng-cô̤ 9.9 dēng-cṳ̆ng diêng-cṳ̄ buô-huó 1.510 195Au
196Hg 0.15% >2.5×1018nièng α 2.0273 192Pt
β+β+ 0.8197 196Pt
197Hg ìng-cô̤ 64.14 dēng-cṳ̆ng diêng-cṳ̄ buô-huó 0.600 197Au
198Hg 9.97% ūng-dêng, dái 118 ciáh dṳ̆ng-cṳ̄
199Hg 16.87% ūng-dêng, dái 119 ciáh dṳ̆ng-cṳ̄
200Hg 23.1% ūng-dêng, dái 120 ciáh dṳ̆ng-cṳ̄
201Hg 13.18% ūng-dêng, dái 121 ciáh dṳ̆ng-cṳ̄
202Hg 29.86% ūng-dêng, dái 122 ciáh dṳ̆ng-cṳ̄
203Hg ìng-cô̤ 46.612 nĭk β 0.492 203Tl
204Hg 6.87% ūng-dêng, dái 124 ciáh dṳ̆ng-cṳ̄

Cūi-ngṳ̀ng (水銀), iâ hô̤ lā̤ góng (汞), sê siŏh cṳ̄ng gĭng-sṳ̆k, iâ sê siŏh cṳ̄ng huá-hŏk nguòng-só. Nguòng-cṳ̄ sê̤ṳ-só sê 80, huá-hŏk hù-hô̤ sê Hg.

Cūi-ngṳ̀ng sê gĭng-dáng â̤ báik gì nguòng-só dâi-dŏng mì-ék siŏh ciáh diŏh siòng-ŭng â-dā̤ sê ĭk-tái gì gĭng-sṳ̆k nguòng-só.

Huá-hŏk séng-cék[Siŭ-gāi | Gāi nguòng-mā]

Éng-ê̤ṳng[Siŭ-gāi | Gāi nguòng-mā]

Cié-chṳ̄[Siŭ-gāi | Gāi nguòng-mā]

Chăng-kō̤[Siŭ-gāi | Gāi nguòng-mā]