Ā-iòng

Chók-cê̤ṳ Wikipedia

Chăng-kō̤ Mìng-dĕ̤ng-ngṳ̄ Háng-cê gì bēng-buōng. / 參考閩東語漢字其版本。


Ā-iòng   30Zn
Kĭng(gì-tă hĭ-gĭng-sṳ̆k)
Hâi(hĭ-iū ké-tā̤)
Lī (gĭng-sṳ̆k)(giĕng-gĭng-sṳ̆k)
Pì (gĭng-sṳ̆k)(giĕng-tū gĭng-sṳ̆k)
Bèng(lôi-gĭng-sṳ̆k)
Táng(gì-tă hĭ-gĭng-sṳ̆k)
Dâng(gì-tă hĭ-gĭng-sṳ̆k)
Iōng(gì-tă hĭ-gĭng-sṳ̆k)
Hók (nguòng-só)(lū-só)
Neon(hĭ-iū ké-tā̤)
Năk(giĕng-gĭng-sṳ̆k)
Mī (gĭng-sṳ̆k)(giĕng-tū gĭng-sṳ̆k)
Lé̤ṳ(bìng-gĭng-sṳ̆k)
Sĭk (nguòng-só)(lôi-gĭng-sṳ̆k)
Lìng (nguòng-só)(gì-tă hĭ-gĭng-sṳ̆k)
Liù-uòng(gì-tă hĭ-gĭng-sṳ̆k)
Lṳ̆k (nguòng-só)(lū-só)
Ā (nguòng-só)(hĭ-iū ké-tā̤)
Gák (gĭng-sṳ̆k)(giĕng-gĭng-sṳ̆k)
Gái (gĭng-sṳ̆k)(giĕng-tū gĭng-sṳ̆k)
Scandium(guó-dô gĭng-sṳ̆k)
Titanium(guó-dô gĭng-sṳ̆k)
Vanadium(guó-dô gĭng-sṳ̆k)
Gáuk (gĭng-sṳ̆k)(guó-dô gĭng-sṳ̆k)
Mâing (gĭng-sṳ̆k)(guó-dô gĭng-sṳ̆k)
Tiék(guó-dô gĭng-sṳ̆k)
Gū (gĭng-sṳ̆k)(guó-dô gĭng-sṳ̆k)
Ngiĕk(guó-dô gĭng-sṳ̆k)
Dè̤ng(guó-dô gĭng-sṳ̆k)
Ā-iòng(guó-dô gĭng-sṳ̆k)
Gallium(bìng-gĭng-sṳ̆k)
Germanium(lôi-gĭng-sṳ̆k)
Piĕ (nguòng-só)(lôi-gĭng-sṳ̆k)
Să̤ (gó-tā̤)(gì-tă hĭ-gĭng-sṳ̆k)
Chéu (nguòng-só)(lū-só)
Káik (nguòng-só)(hĭ-iū ké-tā̤)
Rubidium(giĕng-gĭng-sṳ̆k)
Strontium(giĕng-tū gĭng-sṳ̆k)
Yttrium(guó-dô gĭng-sṳ̆k)
Zirconium(guó-dô gĭng-sṳ̆k)
Niobium(guó-dô gĭng-sṳ̆k)
Mŭk (gĭng-sṳ̆k)(guó-dô gĭng-sṳ̆k)
Technetium(guó-dô gĭng-sṳ̆k)
Ruthenium(guó-dô gĭng-sṳ̆k)
Rhodium(guó-dô gĭng-sṳ̆k)
Bă (gĭng-sṳ̆k)(guó-dô gĭng-sṳ̆k)
Ngṳ̀ng(guó-dô gĭng-sṳ̆k)
Gáik (gĭng-sṳ̆k)(guó-dô gĭng-sṳ̆k)
Indium(bìng-gĭng-sṳ̆k)
Sék(bìng-gĭng-sṳ̆k)
Dà̤ (gĭng-sṳ̆k)(lôi-gĭng-sṳ̆k)
Dá̤ (nguòng-só)(lôi-gĭng-sṳ̆k)
Diēng(lū-só)
Să̤ (ké-tā̤)(hĭ-iū ké-tā̤)
Caesium(giĕng-gĭng-sṳ̆k)
Barium(giĕng-tū gĭng-sṳ̆k)
Lanthanum(lanthanum-hiê)
Cerium(lanthanum-hiê)
Praseodymium(lanthanum-hiê)
Neodymium(lanthanum-hiê)
Promethium(lanthanum-hiê)
Samarium(lanthanum-hiê)
Europium(lanthanum-hiê)
Gadolinium(lanthanum-hiê)
Terbium(lanthanum-hiê)
Dysprosium(lanthanum-hiê)
Holmium(lanthanum-hiê)
Erbium(lanthanum-hiê)
Thulium(lanthanum-hiê)
Ytterbium(lanthanum-hiê)
Lutetium(lanthanum-hiê)
Hafnium(guó-dô gĭng-sṳ̆k)
Tantalum(guó-dô gĭng-sṳ̆k)
Ŭ (gĭng-sṳ̆k)(guó-dô gĭng-sṳ̆k)
Rhenium(guó-dô gĭng-sṳ̆k)
Osmium(guó-dô gĭng-sṳ̆k)
Iridium(guó-dô gĭng-sṳ̆k)
Băh-gĭng(guó-dô gĭng-sṳ̆k)
Gĭng(guó-dô gĭng-sṳ̆k)
Cūi-ngṳ̀ng(guó-dô gĭng-sṳ̆k)
Thallium(bìng-gĭng-sṳ̆k)
Iòng (gĭng-sṳ̆k)(bìng-gĭng-sṳ̆k)
Bék (gĭng-sṳ̆k)(bìng-gĭng-sṳ̆k)
Polonium(bìng-gĭng-sṳ̆k)
Astatine(lū-só)
Radon(hĭ-iū ké-tā̤)
Francium(giĕng-gĭng-sṳ̆k)
Lòi (gĭng-sṳ̆k)(giĕng-tū gĭng-sṳ̆k)
Actinium(actinium-hiê)
Thorium(actinium-hiê)
Protactinium(actinium-hiê)
Iù (gĭng-sṳ̆k)(actinium-hiê)
Neptunium(actinium-hiê)
Plutonium(actinium-hiê)
Americium(actinium-hiê)
Curium(actinium-hiê)
Berkelium(actinium-hiê)
Californium(actinium-hiê)
Einsteinium(actinium-hiê)
Fermium(actinium-hiê)
Mendelevium(actinium-hiê)
Nobelium(actinium-hiê)
Lawrencium(actinium-hiê)
Rutherfordium(guó-dô gĭng-sṳ̆k)
Dubnium(guó-dô gĭng-sṳ̆k)
Seaborgium(guó-dô gĭng-sṳ̆k)
Bohrium(guó-dô gĭng-sṳ̆k)
Hassium(guó-dô gĭng-sṳ̆k)
Meitnerium(mâ̤ hiēu dĕk-séng)
Darmstadtium(mâ̤ hiēu dĕk-séng)
Roentgenium(mâ̤ hiēu dĕk-séng)
Copernicium(guó-dô gĭng-sṳ̆k)
Nihonium(mâ̤ hiēu dĕk-séng)
Flerovium(bìng-gĭng-sṳ̆k)
Moscovium(mâ̤ hiēu dĕk-séng)
Livermorium(mâ̤ hiēu dĕk-séng)
Tennessine(mâ̤ hiēu dĕk-séng)
Oganesson(mâ̤ hiēu dĕk-séng)
-

Ā-iòng

Cadimi
Dè̤ngĀ-iòngGalli
ngôi-guăng
ngṳ̀ng-hŭi-sáik
gái-huóng
miàng-cê·hù-hô̤·sê̤ṳ-só Ā-iòng (zincum)·Zn·30
nguòng-só lôi-biék guó-dô gĭng-sṳ̆k
hĕ̤k-ciā bìng-gĭng-sṳ̆k
cŭk·ciŭ-gĭ·kṳ̆ 12·4·d
nguòng-cṳ̄-liông 65.38(2)
diêng-cṳ̄ bà̤-buó

[Argon] 3d10 4s2
2, 8, 18, 2

Ā-iòng gì diêng cṳ̄ cèng (2, 8, 18, 2)
Ā-iòng gì diêng cṳ̄ cèng (2, 8, 18, 2)
ŭk-lī séng-cék
ŭk-tái gó-tā̤
mĭk-dô̤ (ciék-gê̤ṳng sék-ŭng)
7.14 g·cm−3
iòng-diēng sèng-âu gì ĭk-tā̤ mĭk-dô̤ 6.57 g·cm−3
iòng-diēng 692.68 K,419.53 °C,787.15 °F
bé-diēng 1180 K,907 °C,1665 °F
iòng iĕk 7.32 kJ·mol−1
ké-huá iĕk 123.6 kJ·mol−1
bī-iĕk-ṳ̀ng 25.470 J·mol−1·K−1

cĭng-ké-ák

ák/Pa 1 10 100 1 k 10 k 100 k
ŭng/K 610 670 750 852 990 1179
nguòng-cṳ̄ séng-cék
iōng-huá-tái +2, +1, 0
(lâng-séng iōng-huá-ŭk)
diêng-hô-séng 1.65 (Pauling biĕu-dô)
diêng-liê-nèng

dâ̤ 1: 906.4 kJ·mol−1
dâ̤ 2: 1733.3 kJ·mol−1

dâ̤ 3: 3833 kJ·mol−1
nguòng-cṳ̄ buáng-géng 134 pm
gê̤ṳng-gá buáng-géng 122±4 pm
Van der Waals buáng-géng 139 pm
gì-tă
cĭng-tā̤ giék-gáiu

lĕ̤k-huŏng mĭk-bà̤ cĭng-gák

Cṳ̀-sê̤ṳ káung-cṳ̀-séng
diêng-cū-lŭk (20 °C)59.0 n Ω·m
iĕk-dô̤-lŭk 116 W·m−1·K−1
pàng-dióng hiê-só (25 °C)30.2 µm·m−1·K−1
siăng-sók (sék-ŭng)3850 m·s−1
Young muò-liông 108 GPa
cēng-ciék muò-liông 43 GPa
tā̤-cék muò-liông 70 GPa
Poisson bī 0.25
Mohs ngâing-dô̤ 2.5
Brinell ngâing-dô 412 MPa
CAS hô̤ 7440-66-6
có̤i ūng-diâng gì dùng-ôi-só


dùng-ôi-só hŭng-dô buáng-sŏi-gĭ huŏng-sék nèng-liôngMeV sāng-ŭk
64Zn 48.6% >2.3×1018 nièng β+β+ 1.096 64Ni
65Zn ìng-cô̤ 243.8 nĭk ε 1.3519 65Cu
γ 1.1155 -
66Zn 27.9% ūng-dêng, dái 36 ciáh dṳ̆ng-cṳ̄
67Zn 4.1% ūng-dêng, dái 37 ciáh dṳ̆ng-cṳ̄
68Zn 18.8% ūng-dêng, dái 38 ciáh dṳ̆ng-cṳ̄
69Zn ìng-cô̤ 56 hŭng-cṳ̆ng β 0.906 69Ga
69mZn ìng-cô̤ 13.76 dēng-cṳ̆ng β 0.906 69Ga
70Zn 0.6% >1.3×1016 nièng ββ 0.998 70Ge
71Zn ìng-cô̤ 2.4 hŭng-cṳ̆ng β 2.82 71Ga
71mZn ìng-cô̤ 3.97 nĭk β 2.82 71Ga
72Zn ìng-cô̤ 46.5 dēng-cṳ̆ng β 0.458 72Ga

Ā-iòng (亞鉛), iâ hô̤ lā̤ sĭng (鋅), sê siŏh cṳ̄ng gĭng-sṳ̆k, iâ sê siŏh cṳ̄ng huá-hŏk nguòng-só. Nguòng-cṳ̄ sê̤ṳ-só sê 30, huá-hŏk hù-hô̤ sê Zn.

Huá-hŏk séng-cék[Siŭ-gāi | Gāi nguòng-mā]

Éng-ê̤ṳng[Siŭ-gāi | Gāi nguòng-mā]

Cié-chṳ̄[Siŭ-gāi | Gāi nguòng-mā]