Gáu-huòng Adeodatus 1-sié

Lài-nguòng: Wikipedia
Tiéu gáu: īng-dô̤, sìng-tō̤
Adeodatus 1-sié

Gáu-huòng Adeodatus 1-siéLò̤-mā-tiĕng-ciō-gáu gì dâ̤ 68 êng gáu-huòng. 615 nièng gáu 618 nièng câi-ôi.