Gáu-huòng Bonifacius 5-sié

Lài-nguòng: Wikipedia
Tiéu gáu: īng-dô̤, sìng-tō̤
Bonifacius 5-sié

Gáu-huòng Bonifacius 5-siéLò̤-mā-tiĕng-ciō-gáu gì dâ̤ 69 êng gáu-huòng. 619 nièng gáu 625 nièng câi-ôi.