Gáu-huòng Adeodatus 2-sié

Lài-nguòng: Wikipedia
Tiéu gáu: īng-dô̤, sìng-tō̤
Adeodatus 2-sié

Gáu-huòng Adeodatus 2-siéLò̤-mā-tiĕng-ciō-gáu gì dâ̤ 77 êng gáu-huòng. 672 nièng gáu 676 nièng câi-ôi.