Gáu-huòng Stephanus 7-sié

Lài-nguòng: Wikipedia
Tiéu gáu: īng-dô̤, sìng-tō̤
Stephanus 7-sié

Gáu-huòng Stephanus 7-siéLò̤-mā-tiĕng-ciō-gáu gì dâ̤ 113 êng gáu-huòng. 896 nièng gáu 897 nièng câi-ôi.