Gáu-huòng Innocentius 8-sié

Lài-nguòng: Wikipedia
Tiéu gáu: īng-dô̤, sìng-tō̤
Innocentius 8-sié

Gáu-huòng Innocentius 8-siéLò̤-mā-tiĕng-ciō-gáu gì dâ̤ 213 êng gáu-huòng. 1484 nièng gáu 1492 nièng câi-ôi.