Gáu-huòng Marcellus 2-sié

Lài-nguòng: Wikipedia
Tiéu gáu: īng-dô̤, sìng-tō̤
Marcellus 2-sié

Gáu-huòng Marcellus 2-siéLò̤-mā-tiĕng-ciō-gáu gì dâ̤ 222 êng gáu-huòng. 1555 nièng gáu 1555 nièng câi-ôi.