Gáu-huòng Bonifacius 3-sié

Lài-nguòng: Wikipedia
Tiéu gáu: īng-dô̤, sìng-tō̤
Bonifacius 3-sié

Gáu-huòng Bonifacius 3-siéLò̤-mā-tiĕng-ciō-gáu gì dâ̤ 66 êng gáu-huòng. 607 nièng gáu 607 nièng câi-ôi.