Gáu-huòng Caelestinus 5-sié

Lài-nguòng: Wikipedia
Tiéu gáu: īng-dô̤, sìng-tō̤
Caelestinus 5-sié

Gáu-huòng Caelestinus 5-siéLò̤-mā-tiĕng-ciō-gáu gì dâ̤ 192 êng gáu-huòng. 1294 nièng gáu nièng câi-ôi.