Gáu-huòng Gregorius 6-sié

Lài-nguòng: Wikipedia
Tiéu gáu: īng-dô̤, sìng-tō̤
Gregorius 6-sié

Gáu-huòng Gregorius 6-siéLò̤-mā-tiĕng-ciō-gáu gì dâ̤ 148 êng gáu-huòng. 1045 nièng gáu 1045 nièng câi-ôi.