Gáu-huòng Sixtus 3-sié

Lài-nguòng: Wikipedia
Tiéu gáu: īng-dô̤, sìng-tō̤
Sixtus 3-sié

Gáu-huòng Sixtus 3-siéLò̤-mā-tiĕng-ciō-gáu gì dâ̤ 44 êng gáu-huòng. 440 nièng gáu 432 nièng câi-ôi.