Gáu-huòng Damasus 1-sié

Lài-nguòng: Wikipedia
Tiéu gáu: īng-dô̤, sìng-tō̤
Damasus 1-sié

Gáu-huòng Damasus 1-siéLò̤-mā-tiĕng-ciō-gáu gì dâ̤ 37 êng gáu-huòng. 366 nièng gáu 383 nièng câi-ôi.