Gáu-huòng Ioannes Paulus 1-sié

Lài-nguòng: Wikipedia
Tiéu gáu: īng-dô̤, sìng-tō̤
Ioannes Paulus 1-sié

Gáu-huòng Ioannes Paulus 1-siéLò̤-mā-tiĕng-ciō-gáu gì dâ̤ 263 êng gáu-huòng. 1978 nièng gáu 1978 nièng câi-ôi.