Gáu-huòng Benedictus 11-sié

Lài-nguòng: Wikipedia
Tiéu gáu: īng-dô̤, sìng-tō̤
Benedictus 11-sié

Gáu-huòng Benedictus 11-siéLò̤-mā-tiĕng-ciō-gáu gì dâ̤ 194 êng gáu-huòng. 1303 nièng gáu 1304 nièng câi-ôi.