Gáu-huòng Alexander 6-sié

Lài-nguòng: Wikipedia
Tiéu gáu: īng-dô̤, sìng-tō̤
Alexander 6-sié

Gáu-huòng Alexander 6-siéLò̤-mā-tiĕng-ciō-gáu gì dâ̤ 214 êng gáu-huòng. 1492 nièng gáu 1503 nièng câi-ôi.