Gáu-huòng Gregorius 9-sié

Lài-nguòng: Wikipedia
Tiéu gáu: īng-dô̤, sìng-tō̤
Gregorius 9-sié

Gáu-huòng Gregorius 9-siéLò̤-mā-tiĕng-ciō-gáu gì dâ̤ 178 êng gáu-huòng. 1227 nièng gáu 1241 nièng câi-ôi.