Gáu-huòng Silvester 1-sié

Lài-nguòng: Wikipedia
Tiéu gáu: īng-dô̤, sìng-tō̤
Silvester 1-sié

Gáu-huòng Silvester 1-siéLò̤-mā-tiĕng-ciō-gáu gì dâ̤ 33 êng gáu-huòng. 314 nièng gáu 335 nièng câi-ôi.