Gáu-huòng Gregorius 7-sié

Lài-nguòng: Wikipedia
Tiéu gáu: īng-dô̤, sìng-tō̤
Gregorius 7-sié

Gáu-huòng Gregorius 7-siéLò̤-mā-tiĕng-ciō-gáu gì dâ̤ 157 êng gáu-huòng. 1073 nièng gáu 1085 nièng câi-ôi.