Gáu-huòng Stephanus 9-sié

Lài-nguòng: Wikipedia
Tiéu gáu: īng-dô̤, sìng-tō̤
Stephanus 9-sié

Gáu-huòng Stephanus 9-siéLò̤-mā-tiĕng-ciō-gáu gì dâ̤ 127 êng gáu-huòng. 939 nièng gáu 942 nièng câi-ôi.