Gáu-huòng Stephanus 3-sié

來源:Wikipedia
跳遘: īng-dô̤, sìng-tō̤
Stephanus 3-sié

Gáu-huòng Stephanus 3-siéLò̤-mā-tiĕng-ciō-gáu gì dâ̤ 92 êng gáu-huòng. 752 nièng gáu 757 nièng câi-ôi.