Gáu-huòng Gregorius 10-sié

Lài-nguòng: Wikipedia
Tiéu gáu: īng-dô̤, sìng-tō̤
Gregorius 10-sié

Gáu-huòng Gregorius 10-siéLò̤-mā-tiĕng-ciō-gáu gì dâ̤ 184 êng gáu-huòng. 1271 nièng gáu 1276 nièng câi-ôi.