Gáu-huòng Alexander 1-sié

Lài-nguòng: Wikipedia
Tiéu gáu: īng-dô̤, sìng-tō̤
Alexander 1-sié

Gáu-huòng Alexander 1-siéLò̤-mā-tiĕng-ciō-gáu gì dâ̤ 6 êng gáu-huòng. 106 nièng gáu 115 nièng câi-ôi.