Gáu-huòng Theodorus 2-sié

Lài-nguòng: Wikipedia
Tiéu gáu: īng-dô̤, sìng-tō̤
Theodorus 2-sié

Gáu-huòng Theodorus 2-siéLò̤-mā-tiĕng-ciō-gáu gì dâ̤ 115 êng gáu-huòng. 897 nièng gáu 897 nièng câi-ôi.