Gáu-huòng Innocentius 5-sié

Lài-nguòng: Wikipedia
Tiéu gáu: īng-dô̤, sìng-tō̤
Innocentius 5-sié

Gáu-huòng Innocentius 5-siéLò̤-mā-tiĕng-ciō-gáu gì dâ̤ 185 êng gáu-huòng. 1276 nièng gáu 1276 nièng câi-ôi.