Gáu-huòng Gregorius 13-sié

Lài-nguòng: Wikipedia
Tiéu gáu: īng-dô̤, sìng-tō̤
Gregorius 13-sié

Gáu-huòng Gregorius 13-siéLò̤-mā-tiĕng-ciō-gáu gì dâ̤ 226 êng gáu-huòng. 1572 nièng gáu 1585 nièng câi-ôi.