Gáu-huòng Benedictus 6-sié

Lài-nguòng: Wikipedia
Tiéu gáu: īng-dô̤, sìng-tō̤
Benedictus 6-sié

Gáu-huòng Benedictus 6-siéLò̤-mā-tiĕng-ciō-gáu gì dâ̤ 134 êng gáu-huòng. 973 nièng gáu 974 nièng câi-ôi.