Gáu-huòng Hadrianus 5-sié

Lài-nguòng: Wikipedia
Tiéu gáu: īng-dô̤, sìng-tō̤
Hadrianus 5-sié

Gáu-huòng Hadrianus 5-siéLò̤-mā-tiĕng-ciō-gáu gì dâ̤ 186 êng gáu-huòng. 1276 nièng gáu 1276 nièng câi-ôi.