Gáu-huòng Benedictus 1-sié

Lài-nguòng: Wikipedia
Tiéu gáu: īng-dô̤, sìng-tō̤
Benedictus 1-sié

Gáu-huòng Benedictus 1-siéLò̤-mā-tiĕng-ciō-gáu gì dâ̤ 62 êng gáu-huòng. 575 nièng gáu 579 nièng câi-ôi.