Gáu-huòng Benedictus 7-sié

Lài-nguòng: Wikipedia
Tiéu gáu: īng-dô̤, sìng-tō̤
Benedictus 7-sié

Gáu-huòng Benedictus 7-siéLò̤-mā-tiĕng-ciō-gáu gì dâ̤ 135 êng gáu-huòng. 974 nièng gáu 983 nièng câi-ôi.