Gáu-huòng Gregorius 3-sié

Lài-nguòng: Wikipedia
Tiéu gáu: īng-dô̤, sìng-tō̤
Gregorius 3-sié

Gáu-huòng Gregorius 3-siéLò̤-mā-tiĕng-ciō-gáu gì dâ̤ 90 êng gáu-huòng. 731 nièng gáu 741 nièng câi-ôi.