Gáu-huòng Stephanus 8-sié

Lài-nguòng: Wikipedia
Tiéu gáu: īng-dô̤, sìng-tō̤
Stephanus 8-sié

Gáu-huòng Stephanus 8-siéLò̤-mā-tiĕng-ciō-gáu gì dâ̤ 124 êng gáu-huòng. 929 nièng gáu 931 nièng câi-ôi.