Gáu-huòng Hadrianus 3-sié

Lài-nguòng: Wikipedia
Tiéu gáu: īng-dô̤, sìng-tō̤
Hadrianus 3-sié

Gáu-huòng Hadrianus 3-siéLò̤-mā-tiĕng-ciō-gáu gì dâ̤ 109 êng gáu-huòng. 884 nièng gáu 885 nièng câi-ôi.