Gáu-huòng Bonifacius 9-sié

來源:Wikipedia
跳遘: īng-dô̤, sìng-tō̤
Bonifacius 9-sié

Gáu-huòng Bonifacius 9-siéLò̤-mā-tiĕng-ciō-gáu gì dâ̤ 203 êng gáu-huòng. 1389 nièng gáu 1404 nièng câi-ôi.