Gáu-huòng Gregorius 5-sié

Lài-nguòng: Wikipedia
Tiéu gáu: īng-dô̤, sìng-tō̤
Gregorius 5-sié

Gáu-huòng Gregorius 5-siéLò̤-mā-tiĕng-ciō-gáu gì dâ̤ 138 êng gáu-huòng. 996 nièng gáu 999 nièng câi-ôi.