Gáu-huòng Alexander 7-sié

Lài-nguòng: Wikipedia
Tiéu gáu: īng-dô̤, sìng-tō̤
Alexander 7-sié

Gáu-huòng Alexander 7-siéLò̤-mā-tiĕng-ciō-gáu gì dâ̤ 237 êng gáu-huòng. 1655 nièng gáu 1667 nièng câi-ôi.