Gáu-huòng Marinus 2-sié

Lài-nguòng: Wikipedia
Tiéu gáu: īng-dô̤, sìng-tō̤
Marinus 2-sié

Gáu-huòng Marinus 2-siéLò̤-mā-tiĕng-ciō-gáu gì dâ̤ 128 êng gáu-huòng. 942 nièng gáu 946 nièng câi-ôi.