Gáu-huòng Hadrianus 2-sié

Lài-nguòng: Wikipedia
Tiéu gáu: īng-dô̤, sìng-tō̤
Hadrianus 2-sié

Gáu-huòng Hadrianus 2-siéLò̤-mā-tiĕng-ciō-gáu gì dâ̤ 106 êng gáu-huòng. 867 nièng gáu 872 nièng câi-ôi.