Gáu-huòng Hadrianus 4-sié

來源:Wikipedia
跳遘: īng-dô̤, sìng-tō̤
Hadrianus 4-sié

Gáu-huòng Hadrianus 4-siéLò̤-mā-tiĕng-ciō-gáu gì dâ̤ 169 êng gáu-huòng. 1154 nièng gáu 1159 nièng câi-ôi.