Gáu-huòng Hadrianus 4-sié

Lài-nguòng: Wikipedia
Tiéu gáu: īng-dô̤, sìng-tō̤
Hadrianus 4-sié

Gáu-huòng Hadrianus 4-siéLò̤-mā-tiĕng-ciō-gáu gì dâ̤ 169 êng gáu-huòng. 1154 nièng gáu 1159 nièng câi-ôi.