Gáu-huòng Innocentius 12-sié

Lài-nguòng: Wikipedia
Tiéu gáu: īng-dô̤, sìng-tō̤
Innocentius 12-sié

Gáu-huòng Innocentius 12-siéLò̤-mā-tiĕng-ciō-gáu gì dâ̤ 242 êng gáu-huòng. 1691 nièng gáu 1700 nièng câi-ôi.