Gáu-huòng Bonifacius 8-sié

Lài-nguòng: Wikipedia
Tiéu gáu: īng-dô̤, sìng-tō̤
Bonifacius 8-sié

Gáu-huòng Bonifacius 8-siéLò̤-mā-tiĕng-ciō-gáu gì dâ̤ 193 êng gáu-huòng. 1294 nièng gáu 1303 nièng câi-ôi.